Zâhide Selma Hanım

Sadrazâm Alî Paşa’nın küçük kızı olan Zâhide Selma Hanım H. 1274/M. 1857 senesinde babasının Bebek’teki yalısında dünyaya gelmiştir. Husûsî mu’allimlerden fevkalade bir tahsîl görmüş olduğu gibi, yalı komşusu olan Kazasker Mustafa İzzet Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

H. 1291/M. 1874’de Müşîr Çerkes İsma’il Paşa’nın oğlu Yüzbaşı Hüseyin Nâzım Bey ile evlenen Zâhide Selma Hanım’ın, bu izdivâcdan üç erkek, iki kız evlâdı olmuştur. H. 1313/M. 1895 senesinde vefât ederek, Süleymâniyye Cami hazîresinde babasının kabrinin civârına defnolunmuştur. Meşâhirü’n-nâse’de, “hüsn-i hat ve edeb ile ma’rûfedir.” şeklinde tanıtılmış olup Hat ü Hattâtân’da da şunlar dercedilmiştir:

Sadr-ı merhûm Alî Paşa’nın kerîme-i muhteremeleri olub hutût-ı mütenevvi’ayı iyi yazdıkları gibi ta’likde dahi merhûm İzzet Efendi’den me’zundur. Mesâcid ve tekâyâ ve hângâhlarda bazı elvâh ve âsârları rû-nümâ ve kendileri iffet ve istikametle rûşenâdırlar.

Babasının Mercan’daki Cami’nin minber kapısına asılmış “Kelîme-i Tevhîd” levhası, Mercan Yangını’nda cami ile beraber yanmış olan Zâhide Selma Hanım’ın Şeyh Vefâ Türbesi’nin penceresi üstünde de bir başka yazısı vardır.

 

 

Kaynakça

Hat ü Hattâtân; Son Hattatlar.

 

İsmail Orman, 27 aralık 2017