Yek-çeşm Süleyman Efendi

İstanbullu olan Yek-çeşm Süleyman Efendi’nin silsile-i nesebi hakkında bir bilgi yoktur. Lâkabından da anlaşılacağı üzere bir gözü kör idi. Medrese tahsîli esnâsında Tophânevî Mahmud Efendi’den hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet aldığı, bilâhare tıb ilminde ihtisâs yaparak tabiblerden olduğu bilinmektedir. Husûsî dükkânında hekimlik yaparak mâ’işetini çıkarır, bir yandan da aynı yerde talebeye meşk verirdi.

Bu hâl üzere iken H. 1106/M. 1695-1696 senesinde vefât etmiş olan Yek-çeşm Süleyman Efendi’nin hatt-ı ta’likte “misli az görülen hattâtînden” olduğu menkûldür. Buna istinâden bir tilmizi olmuş ve Rodosîzâde Abdullah Efendi, Vardârî Şeyhzâde Abdülganî Efendi, Seyyid Mehmed Hâşim Efendi, Mehmed Hıfzî Efendi ve Rizevî Mehmed Efendi gibi değerli ta’lik-nüvisler yetiştirmiştir. Buna mukabil yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 146; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 664; Türk Hattatları, s. 107; Meşhur Hattatlar, s. 283.

 

İsmail Orman, 3 aralık 2017