Vardârî Şeyhzâde Abdülganî Efendi

Ulemâdan Vardârî Şeyhzâde Mehmed Efendi’nin oğlu olarak, H. 1030/M. 1621 senesi dolaylarında İstanbul’da dünyaya gelen Vardârî Şeyhzâde Abdülganî Efendi, babasının himâyesinde fevkalade bir tahsîl görmüş, bu esnâda Yek-çeşm Süleyman Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olup senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur.

Müddetini tamamladıktan sonra ilmiyye kadrosuna geçerek, Anadolu’da muhtelif kadılık hizmetinde istihdâm edilen Vardârî Şeyhzâde Abdülganî Efendi, H. 1098/M. 1687’de İstanbul Pâyesi’ni elde etmiştir. H. 1100/M. 1689’da İstanbul Kadısı olmuşsa da, aynı yılın sonlarında azledilmiştir. Bir müddet ma’zûl kaldıktan sonra H. 1104/M. 1693’de Anadolu, H. 1106/M. 1695’de de Anadolu Kazaskerliği’ne ta’yin edilmiş, bu görevde iken H. 1108 senesinin Şa’bân ayında(Şubat-Mart 1697) seksen yaşında olduğu hâlde vefât etmiştir. Koğacı Dede Türbesi civârında medfûndur.

Şâ’irliği de olan Vardârî Şeyhzâde Abdülganî Efendi’nin “hüsn-i reftârı güzîn ve hüsn-i eş’ârı metîn” olduğu menkûldür. Hatt-ı ta’likin hoş-nüvislerinden olduğu menkûl ise de, bu kalemde bir nüshasına tesâdüf edilememiştir. Bununla birlikte nesihle istinsâh etmiş olduğu İsâmeddîn İbrahim Efendi’nin Hâşiye Alâ Envâri’t-tenzîl adlı eseri görülmüştür. Ancak bu kalemdeki üstâdının kim olduğu tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 677; Sicill-i Osmânî, III, s. 341; Türk Hattatları, s. 108; TYTK, I, s. 59.

 

İsmail Orman, 21 ocak 2018