Sofîzâde Hasan Vefâ Efendi

Hâlvetî Târikatı’nın Sünbülî şu’besinin meşâyihinden olan Sofîzâde Hasan Vefâ Efendi, Kocamustafapaşa civârındaki Hacı Evhâd Tekkesi’nin post-nişîni idi. Ancak hayâtına dâ’ir herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. H. 1336/M. 1918’den sonra vefât ederek, mezkûr tekkenin hazîresine defnedilmişse de mezarı mevcûd değildir.

H. 1299/M. 1882, H. 1313/M. 1895-1896 ve H. 1322/M. 1903 tarihli celî ta’lik levhâları görülmüş olan Sofîzâde Hasan Vefâ Efendi’nin hatt-ı ta’likte mâhir olduğu anlaşılmaktaysa da, hocası hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

Kaynakça

İstanbul Müzayede, 1 Kasım 2009, s. 150.

 

 

İsmail orman, 20 mayıs 2018