Seyyid Osman Üveysî Efendi

Üveyse’l-karanî’nin neslinden Hırkay-ı Şerîf şeyhi Seyyid Osman Üveysî Efendi’nin kızından doğma hafîdi olarak İstanbul’da dünyaya gelmiş ve dedesinin ismi verilmiştir. Fevkalade bir tahsîl görmüş olan Seyyid Osman Üveysî Efendi, Dedezâde Mehmed Sa’id Efendi’den de ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Bir müddet mülâzımlığını yaptığı Kazasker Mestcizâde Abdullah Efendi’ye dâmâd olduktan sonra müderrisîn zümresine alınarak, Bâb-ı Meşihât Mektûbî Kalemi hulefâlarından olmuştur.

Uzun müddet Bâb-ı Meşihât’ta mektûbculuk hizmetinde bulunduktan sonra, tedrîsteki müddetini doldurunca usûlen ilmiye sınıfına alınan Seyyid Osman Üveysî Efendi, Halep Kadılığı rütbesine nâ’il iken H. 1202/M. 1786-1787 senesinde azledilerek, teka’üde sevkedilmiştir. Bundan sonra zamanını Hırkay-ı Şerîf’te ikametle dergâhın işlerine hasretmiş, diğer yandan talip olanlara ta’lik dersleri vermiştir. H. 1203/M. 1787-1788 senesinden sonra vefât ettiği bilinmekteyse de tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Vaktinin mümtâz ta’lik-nüvislerinden biri olan Seyyid Osman Üveysî Efendi’nin, eserlerine ekseriyetle “hadîm-i Hırkay-ı Şerîf” ünvânıyla ketebe düşmüş olduğu tesbit edilmiştir. Atik Alî Paşa Cami’nde bir kitâbesi bulunmakta olup kendisiyle ismi taşıyan hafîdini de değerli bir ta’lik hattatı olarak yetiştirmiştir. Ayrıca Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nin de son zamanlarında ondan istifâde ettiği ve H. 1203/M. 1787-1788 senesinde icâzet aldığı bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 14 eylül 2017