Seyyid Mustafa Âsım Efendi

Murâd Hüdâvendigâr İmâreti’nin şeyhi İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak Bursa’da doğmuş olan Seyyid Mustafa Âsım Efendi, tahsîlini memleketinde tamamladıktan sonra İstanbul’a gitmiştir. İlmiyeye hazırlanan her namzet gibi medreseye girmiş ve hatt-ı ta’lik meşkine gayret ederek, Durmuşzâde Ahmed Efendi’nin dersine devam etmiştir. Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup Bursa medreselerinden birine ta’yin edilmiş ve nice zaman tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra H. 1160/M. 1747 senesinde orada vefât etmiştir.

Beldesinin önde gelen ta’lik-nüvislerinden biri olan Seyyid Mustafa Âsım Efendi’nin her ne kadar eserine tesâdüf edilememişse de, mesâ’îsinden arta kalan zamanda ta’lim-i talebe ile meşgul olarak, Bursa’da bir hayli hattat yetiştirmiştir. Oğlu Seyyid Mehmed Emîn Efendi, Mustafa bin İbrahim el-Burusevî ve Mahmud bin Hüseyin el-Burusevî tesbit edilebilen tilmizleri olup aklâm-ı sitte hattatlarından İbrahim Rodosî’nin de, kadı olarak Bursa’ya ta’yin edildiğinde kendisinden hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet aldığı bilinmektedir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 127; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 741.

 

 

İsmail Orman, 23 eylül 2017