Seyyid Mehmed Emîn Efendi

Bursa’nın önde gelen ta’lik-nüvislerinden Seyyid Mustafa Âsım Efendi’nin oğlu olarak orada dünyaya gelen Seyyid Mehmed Emîn Efendi, küçük yaşta hıfzını ikmâl ile hâfızlar zümresine ilhâk eylediği gibi, babasından hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra tekemmül için Tayyibî Mustafa Efendi’den uzun müddet istifâde ederek, zamanın nâmlı ta’lik hattatlarından biri hâline gelmiştir.

Babası gibi müderrisînden olarak, Bursa medreselerinde senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olan Seyyid Mehmed Emîn Efendi’nin, sâ’ir zamanında ilmî eserlerin istinsâhı ile de ilgilendiği, hâlen Nûr-ı Osmâniye Kütüphânesi’nde bulunan H. 1171/M. 1757-1758 tarihli risâlesinden(785) nümâyândır. Bu hâl üzere iken vefât etmiş olduğu bilinmekteyse de, tarihi ve medfeni ma’lûm değildir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 720.

 

 

İsmail Orman, 23 eylül 2017