Seyyid Mehmed Bâhir Efendi

H. 1205/M. 1790 senesinde doğduğu bilinen Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin terceme-i hâline dâ’ir ma’lûmâtımız son derece mahdûddur. Nesebi, evâ’il-i hâli ve eğitimine dâ’ir hiçbir bilgiye ulaşılamamıştır. Kazasker Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’den meşketmiş olduğu hatt-ı ta’likteki mahâreti müsellem olduğundan Enderûn-ı Hümâyûn’da hatt-ı ta’lik talimine me’mur edilerek, vefâtına değin bu hizmette istihdâm olunmuştur.

Zamanının şeyhü’l-hattâtîni addolunacak derecede kudretli bir hattat olan Seyyid Mehmed Bâhir Efendi, pazartesi günleri Enderûn-ı Hümâyun’da, perşembe günleri de Molla Gürânî civârında, Molla Şeref Mahâllesi’ndeki evinde talebeye ta’lik meşkederdi. Bu hâl üzere iken H. 12 Rebi’ü’l-evvel 1282/M. 5 Ağustos 1865 tarihinde vefât etmiş ve Eyüp’de Kaşgârî Dergâhı önüne defnedilmiştir. Mezartaşına mahkûk kitâbe şöyledir:

Yâ Hazret-i Mevlanâ

Şeyhü’l-hattâtîn Enderûn-ı Hümâyûn ta’lik hocası merhûm ve mağfûr el-muhtâc ilâ rahmet-i rabbihi’l-gafûr es-Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin ve cemi’-i ehl-i imânın ervâhına Fâtihâ. Fi 12 Ra. 1282.

Mezartaşından anlaşıldığı üzere Mevlevî Târikâtı’nın müntesiblerinden değerli bir hattat olan Seyyid Mehmed Bâhir Efendi, Türk ta’lik hattının Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi ile kendi vadisinde akmağa başladığı bir dönemde, eski tarzın mümessili olarak iştihâr etmiştir. Buna mukabil hüsn-i hatta son derece ehemmiyet vermesi, kâğıdın kalitesinden mürekkebin terbiyesine kadar her hususa büyük bir itinâ ile yaklaşması nedeniyle zamanında bir hayli rağbet görmüş ve “şeyhü’l-hattâtîn” ünvânını hakkıyla ittihâz eylemişti.

Öyle ki hânesinde ve Enderûn-ı Hümâyûn’da kendisinden meşkedenlerin miktarının iki yüzü mütecâviz olduğu nakledilir. Ancak hafîdi Mehmed Besim Vefâ’î Efendi, Pîrîzâde Mehmed Sâhib Beyefendi ve Seyyid Abdurrahmân Efendi’nin dışındakilerin esâmîsi ma’lûm değildir. Zamanında böylesine meşhur bir hattat olmasına rağmen, terceme-i hâlinin neredeyse meçhûle karışmış olmasını, temsilcisi olduğu üslûbun Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’nki karşısında tutunamamış olması ile açıklayabiliriz.

Müzelerde ve özel koleksiyonlarda müte’addid kıt‘a ve levhâsına tesâdüf edilen Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin Hürrem Sultan Türbesi’nde H. 1273/M. 1856-1857) tarihli kıt‘ası(Env. no: 30), Yahyâ Efendi Türbesi’nde de H. 1278/M. 1861 tarihli “İttekü firâsetü’l-mü’min” hadis-i şerîfi yazılı levhâsı(Env. no: 210) bulunmakta olup her biri mümtâz hattâtîn-i kirâmdan olduğuna şahâdet eder.

 

Seyyid Mehmed Bâhir Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Sicill-i Osmani, II, s. 6; Son Hattatlar, s. 432; Türk Hattatları s. 210; Meşhur Adamlar, s. 127.

 

İsmail Orman, 18 haziran 2016

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s