Seyyid Mehmed Azîz Efendi

Nakîbü’l-eşrâf Seyyid Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Seyyid Mehmed Azîz Efendi, anne tarafından Şeyhü’l-islâm Paşmakcızâde Seyyid Alî Efendi’nin hafîdidir. Medrese tahsîli esnâsında Durmuşzâde Ahmed Efendi’den ta’lik dersleri alarak, icâzetiyle şeref-yâb olmuştur.

Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olup müddetini ikmâl ve bi’l-âhare ilmiyye zümresine dâhil olan Seyyid Mehmed Azîz Efendi, Anadolu’da muhtelif hizmette bulunduktan sonra Medîne Kadısı ve H. 1130 senesi Ramazân ayında(M. Ağustos-1718) İzmir Hâkimi olduysa da, zabtının hemen akabinde vefât etmiştir.

Nâ’ibi olan birâderi müderrisînden Seyyid Mehmed Ref‘î Efendi ile aynı günde vefât etmiş olan Seyyid Mehmed Azîz Efendi, hatt-ı ta’likin mümtâz sîmâlarından ve vaktinin önemli şâ’irlerinden olduğu menkûldür. Mecmu’alarda eş‘ârına tesâdüf edilmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 708.

 

 

İsmail Orman, 5 haziran 2018