Seyyid Ahmed Reşîd Efendi

Kuzâttan Seyyid Abdullah Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Seyyid Ahmed Reşîd Efendi, ilmiyyeye hazırlanan her nâmzet gibi tahsîli esnâsında ta’lik de meşketmiştir. Me’zûniyetini müte’akib bir müddet Bâb-ı Fetvâ aklâmında çalıştıktan sonra babası gibi kuzât zümresine ilhâk olunmuştur. Muhtelif yerlerde kadılık yaptıktan sonra İstanbul pâyesiyle nakîbü’l-eşrâf olup takrîbî bir sene mukaddem ilâve olarak Rumeli Kazaskerliği pâyesine nâ’il olmuştur.

Bu hâl üzere iken H. 26 Şevvâl 1255/M. 4 Kasım 1839 tarihinde vefât ederek Edirne Kapısı hâricine defnedilmiş olan Seyyid Ahmed Reşîd Efendi’nin tarihsiz bir risâlesi Leipzig’de, H. 1245/M. 1829 senesinde istinsâh ettiği Hüseyin Ârif’in Ahsenü’l-kasâs adlı eseri İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde(1407) bulunmakta olup hatt-ı ta’likdeki mahâretine delîldir.

 

 

Kaynakça

AKOEY, II, s. 28; Eyüp Sultan Tarihi, II, s. 606; Ares Antik Müzayede, 31 Mart 2011, s. 131.

 

 

İsmail Orman, 30 nisan 2018