Seyyid Abdüssemed İsmet Efendi

Kuzâttan Seyyid Selîm Efendi’nin oğlu olarak, H. 5 Receb 1232/M. 21 Mayıs 1817 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiş olan Seyyid Abdüssemed İsmet Efendi, Fâtih Cami ders-i âmlarından Tikveşli Bekir Efendi’den Arapça ve ferâ’iz, Hoca Fehîm Efendi’den de Farsça dersleri almıştır. Sülüs ve nesihi Sofular’daki Yeşil Tekke nâmıyla ma’rûf Ordu Dergâhı’nın şeyhi Ahmed Yesârî Efendi’den, ta’liki ise Hırka-i Şerîf şeyhi Necib Efendi’den meşkederek, her ikisinden de teberrüken icâzet almıştır.

H. 1248/M. 1832-1833 senesinde Teftîş-i Harameyn Mahkemesi’nde hulefâ olarak başladığı me’mûriyete, H. 1250/M. 1834-1835’den sonra Teftîş-i Evkaf Mahkemesi’nde devam eden Seyyid Abdüssemed İsmet Efendi, H. 1270/M. 1853-1854 senesinde imtihânla Bursa Müderrisliği rü’ûsuna nâ’il olmuştur. Mevcud görevlerine ilâve olarak Tophâne-i Â’mire ve Defter-i Hâkanî Tahrîr-i Emlâk komisyonlarında uzun müddet âzâ olarak görev yapmıştır.

H. 1302/M. 1884-1885’de Meclis-i İdâre Emvâl-i Eytâm âzâlığına ta’yin edilen Seyyid Abdüssemed İsmet Efendi, H. 1310 senesinin Şa’bân(M. Şubat/Mart-1893) ayında İstanbul pâyesini elde etmiştir. Âzâlık görevini sürdürmekte iken H. 6 Safer 1320/M. 28 Haziran 1902 tarihinde vefât etmişse de, medfeni tesbit edilememiştir.

H. 1260/M. 1844 senesinde ta’likle istinsâh ettiği Osmanzâde Tâ’ib Ahmed Efendi’nin Hadîkatü’l-mülûk adlı eseri Almanya’daki Staatsbibliothek’te bulunan Abdüssemed İsmet Efendi’nin, H. 1270/M. 1854 tarihli Aynî’nin İmtihânü’ş-şu’arâ adlı eseri ise Kahire’dedir. Eserleri, hurde ta’likde mâhir hattatlardan olduğuna işaret etmektedir.

 

 

Kaynakça

SDOU, I, ss. 151-152.

 

 

İsmail Orman, 7 nisan 2018