Şeyh Mehmed Şehâbeddîn Efendi

Hırka-i Şerîf şeyhi Ahmed Nûrî Efendi’nin oğlu olarak, İstanbul’da mezkûr tekkede doğmuş olan Şeyh Mehmed Şehâbeddîn Efendi’nin tahsîli hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktaysa da, Mehmed Es’ad Yesârî’den ta’lik meşketmiş olmasına bakarak, klasik bir ilmiye eğitimi aldığını söyleyebiliriz. Ancak babasının H. 1200/M. 1785-1786 senesindeki vefâtı üzerine meşihâtı devralarak, H. 1231/M. 1816 senesindeki vefâtına değin sürdürdükten sonra, Edirne Kapısı hâricinde medfûn bulunan babasının yanına defnedilmiştir.

Sultan Mahmud Hân-ı Sânî’nin H. 1228/M. 1813 yılında Hırka-i Şerîf Cami’nde yaptırdığı ta’mirâta ait kitâbeyi yazmış olan Şeyh Mehmed Şehâbeddîn Efendi’nin, hocasına lâyık bir ta’lik-nüvis olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca özel koleksiyonda da H. 1214/M. 1799-1800 tarihli celî ta’lik levhâsı vardır. Torunu Fâtımâ Zehra Hanım’a hatt-ı ta’likten icâzet vermiş olup dergâh müdâvimlerinden tâlib olanlara da meşk verdiği bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 30 temmuz 2017