Şeyh Ata’ullah Dede

Galata Mevlevîhânesi şeyhi Seyyid Mehmed Kudretullah Dedeefendi’nin oğlu olarak H. 1258/M. 1842 senesinde mezkûr mevlevîhânede dünyaya gelen Şeyh Ata’ullah Dede, ibtidâ’î ve rüşdî tahsîlini tamamladıktan sonra Kasîdecizâde Süleyman Sırrî Efendi’nin Bâyezid Cami’ndeki dersine devam ederek icâzet-i ilmiyye almış, ayrıca husûsî mu’allimlerden istifâde ile Fransızca, Almanca, hendese ve mûsikî öğrenmiştir. Ayrıca felsefeye ve ulûm-ı içtimâ’iyyeye de alâkası vardı.

Babasının H. 1288/M. 1871 senesindeki vefâtı üzerine meşihâte ta’yin edilen ve kırk sene boyunca mevlevîhâneyi idare eden Şeyh Ata’ullah Dede, son zamanlarında önce oğlunun ve ardından da eşinin vefâtından pek ziyâde müte’essiren, “sıhhâti muhtel, fikri perişân bir hâle” düşmüştü. Ayrıca gözlerine karasu illeti ârız olmuş ve son aylarını yatalak hâlde geçirdikten sonra H. 1328 senesi Ramazân ayının 9. cum‘a gecesi (M. 10 Eylül 1910) vefât etmiştir. Tophâne’de Kılıç Alî Paşa Cami’nde edâ edilen cenâze namazını müte’akiben mevlevîhânede babasının yanına defnedilmiştir.

İbnülemin’in ifâdesine nazarân “kısa boylu, gâyet zayıf, kır sakallı; bî-hakkın erbâb-ı dânişden, mahviyyet-kâr, mütevazı’, nâzük bir zât” olan Şeyh Ata’ullah Dede, hatt-ı ta’liki Sâmî Efendi ile beraber Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi’den meşketmiştir. Mevlevîhânenin matbâhının kapısı üzerinde bulunan tarih kitâbesini kaleme aldığı bilinmektedir. Söz konusu kitâbe, matbâh yıkıldıkdan sonra Vakıf Hat Sanatları Müzesi’ne nakledilmiş olup hâlen oradadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, ss. 503-507; Mevleviliğin Son Yüzyılı, ss. 97-101.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018