Samânîzâde Hüseyin Efendi

İstanbul’da doğmuş olan Samânîzâde Hüseyin Efendi genç yaşta hıfzını ikmâl eylediği gibi ta’lik dersleri almıştır. Küçük yaşında intisâb ettiği Halvetî Târikatı’nda çile çıkarmış, ayrıca Celvetî Târikatı’ndan da hilâfet sahibi olmuştur. Bu arada mûsıkîye heves ederek hususî dersler almış, Mevlîd-i Şerîf’i de amcası Kör Halîl Efendi’den meşketmiştir. Eğitimini tamamladıktan sonra Zâkirîn Cami’ne mü’ezzin olup H. 1131/M. 1718-1719 yılındaki vefâtına kadar devam etmiştir. Medfeni kaynaklarda mukayyed değildir.

Hatt-ı ta’liki Siyâhî Ahmed Efendi’den meşkederek icâzet almış olan Samânîzâde Hüseyin Efendi’nin zamanın nâmlı ta’lik-nüvislerinden olduğu nakledilmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir. Asârına daha ziyâde “Hâfız Hüseyin” şeklinde ketebe düştüğü  ve hattâtîn meyânında da  “Zâkirîn Cami mü’ezzini” diye şöhret-şi’ar olduğu menkûldür. Bir hayli tilmiz yetiştirmiş olup Abdullah Vassaf Efendi bunların en meşhurudur.

 

 

 

İsmail Orman, 14 nisan 2017