Sadî Belger

Tabib Albay Hasan Tevfik Bey’in en küçük çocuğu olarak 1916 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Sadî Belger, 1934 yılında İstanbul Erkek Lisesi’nden me’zûn olduktan sonra, baba mesleğine intisâb etmek gayesiyle İstanbul Tıp Fakültesi’ne girmiştir. 1940’ta burayı bitirerek Haydarpaşa Numûne Hastahânesi’nde göreve başlamış, 1948 senesinde de ihtisâsını tamamlayarak operatör ünvânını almıştır.

Devlet bursu ile 1950-1951 yılları arasında Paris’te yüksek ihtisâs yapmış olan Sadî Belger, yurda döndükten sonra eski görevine devam etmiş, 1954 yılında da şef olarak Cerrâhpaşa Hastahânesi Cerrâhî Kliniği’ne ta’yin edilmiştir. 1974 yılında arzusu hilafında emekliye sevkedilmesi üzerine başlattığı hukuk mücâdelesinden gâlip çıkarak, Beyoğlu İlkyardım Hastahânesi’nde göreve başlamışsa da, bu zor dönemin hassas bünyesinde yarattığı tahrîbât nedeniyle yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak, 2 Mart 1976 tarihinde vefât etmiştir.

San‘at hayatına, henüz okul yıllarında iken karikatür ve resim çalışmaları ile adım atan Sadî Belger’in hat san‘atına olan ilgisi, kendisine tedâvîye gelen Hâlim Özyazıcı ile tanışması ile başlar. Kısa zamanda ahbâb olduğu Hâlim Hoca’dan başladığı ta’lik meşkine, daha sonra Necmeddîn Okyay’dan devam ederek 1963 yılında icâzet alır. Hüsn-i hatta çok geç bir yaşta başlamasına rağmen koleksiyonlarda çok sayıda kıt‘a ve levhâsı bulunan Sadî Belger’in, resme olan ilgisini de kaybetmediğini, yine koleksiyonlarda rastladığımız yağlı ve suluboya resimlerinden anlamaktayız.

 

 

Kaynakça

Türk Hattatları, s. 272; Meşhur Hattatlar, s. 315.

 

İsmail Orman, 4 aralık 2017