Parsazâde Abdullah Efendi

Devriye mevâlîsinden iken H. 1091/M. 1680 senesinde vefât eden Parsa Mehmed Sâbir Efendi’nin oğlu, zamanın meşhur ta’lik-nüvislerinden Parsazâde Abdülbâkî Efendi’nin kardeşidir. Babasının kadı olarak görev yapmakta olduğu Gelibolu’da doğduğu anlaşılan Parsazâde Abdullah Efendi, eğitimini ağabeyini nezaretinde İstanbul’da tamamlayarak medreseye girmiş, bu esnâda ondan ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

Me’zun olduktan sonra bir müddet Mahkeme-i Şer‘iyye Kitâbeti’nde hulefâlık yapmış olan Parsazâde Abdullah Efendi, sâ’ir zamanda da küberâ ve ulemâ çocuklarına hatt-ı ta’lik meşkettirirdi. İmtihânda muvâffak olunca müderrisîn zümresine katılarak derse çıkmağa başlamış, müddetini doldurunca kadı olarak ilmiyye zümresine alınmıştır. Anadolu kuzâtından iken H. 1166/M. 1753 senesinde taşrada vefât etmiştir.

Suyolcuzâde, hatt-ı ta’likten mücâz olduğu ağabeyini geçmiş olduğunu ve Sultan Mahmud Hân zamanının “re’isü’l-şikest-nüvisi” olduğunu beyân etmekteyse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 25; Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 679-680.

 

İsmail Orman, 1 aralık 2017

Reklamlar