Nefeszâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi

Kuzattan Nefeszâde Seyyid Mehmed Sâdık Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Nefeszâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi, dînî ilimleri babasından tahsîl etmiş olduğu gibi, Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi’nin tilmizlerinden olan babasından hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra babası gibi müderris olup senelerce neşr-i ilimle meşgul olmuştur. Bilahare ilmiyeye geçmiş ve Galata Mollası iken H. 8 Muhârrem 1228/M. 11 Ocak 1813 tarihinde vefât etmiştir.

H. 1227/M. 1812 senesinde Manisa Mollası iken ta’likle yazdığı Dîvân-ı Vehbî adlı eseri Sadberk Hanım Müzesi Kütüphânesi’nde(327) bulunan Nefeszâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’nin, yine aynı yerde bulunan H. 1214/M. 1799 tarihli Muvakkit Mustafa Efendi’nin Mir‘âtü’l-menzîlât(247) adlı eserinden, aklâm-ı sitteye de vâkıf olduğu anlaşılmaktaysa da, hocası hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 12 eylül 2017