Nefeszâde Seyyid Mehmed Sâdık Efendi

Nefeszâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş ve babasının nezâretinde fevkalade bir tahsîl görmüştür. Bu esnâda Kâtibzâde Mehmed Ref‘î Efendi’den hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almış olan Nefeszâde Seyyid Mehmed Sâdık Efendi, eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olup hayli müddet tedrîs-i ilimle meşgul olmuştur. Daha sonra ilmiye zümresine dâhil olup Anadolu’nun muhtelif mevâki’nde görev yaptığı ve bu hâl üzere iken, H. 1200/M. 1785 senesi dolaylarında vefât ettiği menkuldür.

Vaktinin değerli ta’lik-nüvislerinden olduğu nakledilen Nefeszâde Seyyid Mehmed Sâdık Efendi’nin yazısına tesâdüf edilememiştir. Öte yandan oğlu Nefeszâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’yi kendisi gibi bir ta’lik hattatı olarak yetiştirmiş olduğu bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 12 eylül 2017