Mustafa Tevfîk Efendi

Rumeli kuzâtından iken taşrada vefât eden Ayâşlı Ahaveyn Ahmed Efendi’nin oğlu olarak H. 1117/M. 1705 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Mustafa Tevfîk Efendi, babasının vefâtı üzerine, akrabalarından bir zâtın tavsiyesi ile Topkapı Sarayı’nda Seferli Koğuşu’na alınmıştır. Buradaki eğitimi esnâsında edebiyât, mûsıkî ve yazı ile ilgilenip Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi’den hatt-ı ta’lik meşketmiş, mûsıkî usûllerini de Ümmî Alî Efendi’den öğrenmiştir.

Seferli Koğuşu’nda müstahdem iken Sultan Mahmud’un dikkatini çektiğinden musâhibleri arasına katılan Mustafa Tevfîk Efendi, nâmına nice mecmu‘a ve kitap istinsâh ettiği sultanın vefâtından sonra vakıf kitâbetiyle saraydan çerâğ edilmiştir. Sâ’ir zamanında Eyüp’te Ca’fer Çelebi Mescidi civârındaki hânesinde yazı ile meşgûl olurdu. Bu hâl üzere iken H. 22 Muhârrem 1175/M. 23 Ağustos 1761’de vefât etmiş ve Eyüp’te, La’lî Çeşmesi karşısına defnedilmiştir. Kaynaklarda “derviş-nihât, pak itikad bir zât” olduğu, Tokadî Mehmed Emîn Efendi’nden de tasavvuf terbiyesi aldığı menkûldür.

Sultan Mahmud Han zamanının önde gelen ta’lik-nüvislerinden biri olduğu nakledilen Mustafa Tevfîk Efendi’nin, zamanın edebiyât ve mûsıkî meclislerinin de mümtâz sîmâlarından olduğu bilinmektedir. Nitekim “Tevfîk” mahlâsı ile yazdığı eş‘ârına mecmu’alarda tesadüf edilmektedir. Ancak yazısına tesadüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 11 eylül 2017