Mustafa bin İbrahim el-Burusevî

Murâdiye Cami imâmı İbrahim Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan Mustafa bin İbrahim el-Burusevî, sıbyân mektebi sıralarında aklâm-ı sitte meşkettikten sonra Seyyid Mustafa Âsım Efendi’den de hatt-ı ta’likten icâzet almıştır. Babasının vefâtından sonra mezkûr caminin imâmet hizmetini der-uhde eylemiş, bir yandan da kitâbet ile meşgul olmuştur. Bu hâl üzere iken Sultân Mustafa Hân-ı Sâlis saltanâtı esnâsında vefât etmiştir.

Zamanının ma’rifetli hattatlarından olduğu nakledilen Mustafa bin İbrahim el-Burusevî’nin, hatt-ı ta’likteki mahâreti Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphânesi’nde bulunan H. 1184/M. 1770 tarihli Ahmed Feyyumî’nin Şerhü’l-kabir adlı eserinden ma’lûm olmakla beraber, asıl mahâreti aklâm-ı sittededir. Nitekim hâlen özel koleksiyonda bulunan H. 1137/M. 1725 tarihli Delâ’ilü’l-hayrât’ı da bunu doğrulamaktadır.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 127; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 735; TSAYK, IV, s. 32; Ares Antik Müzayede, 31 Mart 2011, s. 125.

 

 

İsmail Orman, 23 eylül 2017