Meşrebzade Alî Râ’ik Efendi

Kazasker Meşrebzâde Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak H. 1205/M. 1790’da İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Babasının ve dedesinin nezâretinde fevkalade bir tahsîl görmüş olan Meşrebzâde Alî Râ’ik Efendi, H. 13 Muhârrem 1231/M. 15 Aralık 1815’de târik-i tedrîse dâhil olmuş, bir müddet derse çıktıktan sonra niyâbete geçerek, İstanbul, Anadolu ve Rumeli’de muhtelif hizmetlerde bulunmuştur.

H. 1256/M. 1840’da Menemen Muhâfızlığı’na ta’yin edilerek ilmiyye sınıfından çıkarılan Meşrebzâde Alî Râ’ik Efendi, ertesi sene İzmir Pâyesi ile tekrar mevleviyyete nâ’il olmuştur. Ardından H. 21 Cumade’l-ûlâ 1260/M. 8 Haziran 1844’de Mekke-i Mükerreme Pâyesi’ni elde etmiştir. H. 1261/M. 1845’de Edirne Eyâleti Meclis-i İmârî azâlığına me’mûr edilmiş, bir kaç sene daha taşrada dolaştıktan sonra, H. 9 Zi’l-ka’de 1263/M. 7 Ekim 1849 tarihinde İstanbul Pâyesi’ni itihâz eylemiştir.

H. 1 Şevvâl 1266/M. 10 Ağustos 1850’de bi’l-fi’il İstanbul Kadısı, H. 1268/M. 1852’de Anadolu Kazaskerliği Pâyesi’yle Meclis-i Ma’ârif azâlığına ta’yin edilmiş olan Meşrebzâde Alî Râ’ik Efendi, H. 1271/M. 1855’de de bi’l-fi’il Anadolu Kazaskeri olmuştur. H. 11 Şa’bân 1272/M. 17 Nisan 1855’te Rumeli Kazaskerliği Pâyesi’ni elde etmişse de, bu hâl üzere iken H. 1 Şa’bân 1275/M. 6 Mart 1858 tarihinde vefât ederek, Üsküdar’da Atik Vâlide Sultan Cami hazîresinde medfûn bulunan babasının yanına defnedilmiştir.

Vefâtının ardından Cerîde-i Havâdis’de neşredilen terceme-i hâline nazarân “Eshâb-ı ilm ü irfândan, cerbeze-i nutkā ve ahlâk-ı memdûhaya mazhâr ve hatt-ı ta’like ziynet-küster, meclis-âra ve nezâket-pirâ bir zât-ı sütûde sıfât idüğü, cümle indinde zâhir” olan Meşrebzâde Alî Râ’ik Efendi için Sicill-i Osmânî mü’ellifi de “mütevassıtu’l-ilm, zî-servet ve mümsîk idi.” diyor. Bununla birlikte hatt-ı ta’likde “ziynet-küster” seviyesinde olduğuna delâlet eden bir numûneye tesâdüf edilmediği gibi, üstâdı hakkında da bir bilgiye ulaşılamamıştır.

Kaynakça

İsmail Orman, 24 nisan 2019