Mehmed Besîm Efendi

Sultan Abdülhamîd Hân-ı Evvel asrı ders-i âmlarından ve Mekke pâyelilerinden Kastamonulu Halîl Efendi’nin hafîdi olan Mehmed Besîm Efendi İstanbul’da doğmuştur. Fevkalade bir tahsîlin ardından müderris olarak senelerce tedrîs-i ilimden sonra sonra sahn-i semân müderrisleri zümresine alınmıştır. “Erbâb-ı dirâyet ve ma’rifetden olduğu müsellem ve istikāmet-i tab’ına hüsn-i hatt-ı ta’liki dahi delîl ve â’lem” olduğundan, H. 27 Cumade’l-ûlâ 1248/M. 23 Ekim 1832 tarihli rü’ûs-i hümâyûnla musûlâ-i Süleymâniyye rütbesine yükseltilmiştir.

Bundan sonraki ahvâli hakkında başka bir ma’lûmâta ulaşılamayan Mehmed Besîm Efendi’nin ta’lik hattında mâhir olduğu, Atatürk Kitaplığı’nda bulunan H. 19 Şa’bân 1241/M. 29 Mart 1826 tarihinde itmâm eylediği Karaçelebizâde Abdülazîz Efendi’nin Zafer-nâme(1391) adlı eserinden nüm-âyândır. Böyle olmakla beraber ta’liki kimden öğrendiği tesbit edilememiştir.

 

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 6 haziran 2018