Mahmud bin Hüseyin el-Burusevî

Bursa Cizyedârı Hüseyin Efendi’nin oğlu olarak orada doğmuş olan Mahmud bin Hüseyin el-Burusevî, anne tarafından da “İshâk Hocası” nâmıyla ma’rûf Acem Ahmed Efendi’nin hafîdidir. Babasının dâ’iresinde fevkalade bir tahsîlin yanında Seyyid Mustafa Âsım Efendi’den hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra İstanbul’a giderek, akrabasından Mehmed Râkım Paşa’ya kapılanmış, onun sâyesinde medrese tahsîline başladığı gibi, hemşîresinin kızı ile izdivâc eylemiştir.

Medrese tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olarak Bursa medreselerinden birine ta’yin olunan Mahmud bin Hüseyin el-Burusevî, bir yandan tedrîs-i ilimle meşgul olurken, haftanın bir günü de hânesinde yazı dersleri vermiştir. “Hatt-ı ta’likde makbûl ve mu’teber” sîmâlarından iken, 1750’li yıllarda vefât etmiştir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 127; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 735.

 

 

İsmail Orman, 23 eylül 2017