Lûtfullah Efendi

Şeyhü’l-islâm-ı esbâk İsmâ’il Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Lûtfullah Efendi babasının dâ’iresinde fevkalade bir tahsîl ve terbiye gördü. Bu esnâda Durmuşzâde Ahmed Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet aldığı gibi, bilâhare Abdülbâkî Ârif Efendi’den de uzun müddet istifâde ile hatt-ı ta’likin mümtâz sîmâlarından biri hâline geldi. Eğitimini tamamladıktan bir müddet sonra babası meşihât makamına nasbedildiğinden tedrîse çıkmadan kuzât zümresine dâhil oldu.

Anadolu’da muhtelif mevâki’de görev yaptıktan sonra İstanbul Pâyesi’ni elde eden Lûtfullah Efendi, H. 1167/M. 1754 senesinde fi’ilen Anadolu Kazaskeri olduysa da, görevi zabtından sâdece bir ay sonra, aynı senenin Zi’l-ka’desinde ansızın vefât etti. Babasının Fâtih’te yaptırmış olduğu caminin hazîresinde medfûndur. Neşretmiş olduğumuz ta’lik kıt’ası hâricinde bir de meşk levhâsı görülmüş olup hüsn-i hattına delîl teşkîl eder.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 115; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 701; Türk Hattatları, s. 153; Meşhur Hattatlar, s. 288.

 

 

İsmail Orman, 24 eylül 2017