Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi

Tersâne Emîni Hacı Alî Ağa’nın oğlu olarak H. 1200/M. 1785 senesinde İstanbul’da doğmuş olan Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi, medrese eğitimini ikmâl eyledikten sonra H. 1220/M. 1805 senesinde tarîk-i tedrîse dâhil olmuş, müddetini doldurunca H. 1258/M. 1842 senesinde Selânik Mollası olarak duhûl eylediği ilmiye sınıfında H. 1268/M. 1852 senesinde Bursa Mevleviyeti’ne ta’yin kılınmış, H. 1274/M. 1857 senesinde de Mekke Pâyesi’ni elde etmiştir.

Bu hâl üzere iken H. 1279/M. 1862 senesinde vefât ederek, Koca Mustafa Paşa Cami hazîresine defnolunmuş olan Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi nin, ehl-i tarîk bir zât olup dînî ilimlerde engin bilgiye sâhip, tarihe ve ilm-i nücûma meraklı olduğu menkûldür. Şâkirdlerinden Sâmî Efendi tarafından sülüsle yazılmış olan mezartaşı kitâbesi şöyledir:

<

p style=”text-align:center;”>Mekke-i Mükerreme pâyelûlerinden olub şi’âr-ı ilm ü kemâl ile mevsûf ve ta’lîm-i hatt-ı ta’lîk ile ma’rûf â’rif-i billâh ve muhibb-i hânedân-ı resûl-allâh olan târik-i Sa’diyye meşâyihinden İsmâ’il Hakkî Efendi, rahmetullahi-aleyh. sene, 1279. Ketebehü Sâmî

Şâ’irliğinden, bilhassa da tarih düşürmedeki mahâretinden bahsedilen Tezkîre-i Fatîn’de, “nazm-ı târîhde Surûrî Efendi merhûma hem-inân olan müverrihlerden olduğu” beyân olunan Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi’nin hatt-ı ta’likteki kudreti ise “hatt-ı ta’likde mânend-i İmâd, meşhur-ı ibâd olan hattâtînden idi” sözleriyle açıklanmaktadır.

Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den öğrenmiş olduğu bu kalemde bir hayli şöhret kazanmış ve buna nisbetle şâkirdân beyninde bir hayli rağbet görmüş olan Kıbrısîzâde İsmâ’il Hakkî Efendi’nin, her ne kadar yazısına tesâdüf edilememişse de, Sâmî Efendi gibi bir üstâd-ı mâhiri yetiştirmiş olması, kudretinin delîli sayılabilir. Mehmed Atâ’ullah Dedeefendi ile daha sonra Ali Haydar Bey’e devam eden Çarşambalı Ârif Bey ise tesbit edilebilen diğer tilmizleridir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar, s. 502; Türk Hattatları, s. 210; Meşhur Hattatlar, s. 299; Hat Sanatı Tarihi, s. 178; Meşhur Adamlar, s. 134.

 

İsmail Orman, 17 kasım 2016