Kâtibzâde Abdülkerîm Efendi

Meşhur ta’lik-nüvislerden Kâtibzâde Mehmed Ref‘î Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Kâtibzâde Abdülkerîm Efendi, babasının dâ’iresinde fevkalade bir tahsîl gördüğü gibi, kendisinden ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Ancak medrese tahsili esnasında tasâvvufa yönelerek Cezâyirî Derviş Alî Efendi’ye bağlanmış, hatta mürşîdinin telkîni üzerine çile çıkarma gâyesiyle yedi sene müddetle evinden çıkmamıştır.

Bu esnâda dînî ve ilmî eserlerin istinsâhıyla meşgul olan Kâtibzâde Abdülkerîm Efendi, H. 1155/M. 1742 senesinde süresini tamamlamasının hemen akabinde rahatsızlanmış ve bir kaç gün sonra da vefât etmiştir. Mürşîdi Derviş Alî Efendi tarafından evinden çıkarılan na’şı, Emîr Buhârî Tekkesi civârına defnedilmiştir. Kayseri’deki Râşid Efendi Kütüphânesi’nde bulunan ve H. 1135-1136(M. 1735-1736) seneleri arasında yazdığı risâlelerden mürekkeb mecmu’ası(328) yâdigârıdır.

 

 

 

İsmail Orman, 10 eylül 2017