Kara Çelebizâde Mustafa Tevfîk Efendi

Bursa Kadılığı’ndan ma’zûl iken vefât eden Kara Çelebizâde Mehmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Kara Çelebizâde Mustafa Tevfîk Efendi, tahsîli esnâsında dönemin ma’rûf âlimlerinden dînî ilimler öğrendiği gibi, Durmuşzâde Ahmed Efendi’den ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Eğitimini tamamladıktan sonra müderris olarak, İstanbul medreselerinden birinde derse çıkmağa başlamıştır.

Sultan Mahmud Hân-ı Evvel asrı ta’lik-nüvislerinin mümtâzından olduğu nakledilen Kara Çelebizâde Mustafa Tevfîk Efendi’nin, sultanın iltifâtına nâ’il olduğu ve bizzât onun emriyle nice resâ’il ve mecmu’’a istinsâh ettiği bilinmektedir. Sultanın vefâtından sonra, târik-i tedrîsteki müddetini doldurduğu için babası gibi Anadolu kuzâtından olup taşra kadılıklıklarında istihdâm edilmiş ve bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 51; Meşhur Hattatlar, s. 291.

 

 

İsmail Orman, 24 eylül 2017