İsmâ‘il Refîk Efendi

Zamanının nâmlı ta’lik-nüvislerinden biri olan İsmâ‘il Refîk Efendi’nin nesebi ve evâ’il-i hâli hakkında bir bilgi yoktur. Muhtemelen babasının vefâtı üzerine birâderi Mustafa Râşid Efendi ile birlikte mevâlîden Mehmed Sa‘id Efendi’ye mülâzım olup onun sâyesinde iyi bir eğitim almış ve daha sonra müderris olmuştur. Bir müddet tedrîs-i ilimle meşgul olduktan sonra kadı olarak ilmiyye kadrosuna geçerek, Rumeli’de muhtelif kadılık hizmetlerinde bulunmuş olan İsmâ‘il Refîk Efendi’nin vefât tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Ta’liki hâmîsinin hânesindeki tahsîli esnâsında, kardeşiyle birlikte Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi’den meşkederek icâzet almış olan İsmâ‘il Refîk Efendi, bilhassa İran tarzında ta’likin önde gelen isimlerinden biri idi. Dârü’s-sa’ade Ağası Hacı Beşîr Ağa’nın Soğukçeşme’deki külliyesinin ta’lik kitâbeleri ona ait olup kudretinin delîlidir. Bilinen tek öğrencisi ise Dedezâde Mehmed Sa’id Efendi’dir.

 

İsmâ‘il Refîk Efendi’nin Tüm Eserlerini Görmek İçin Tıklayın

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 57; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 651; Hat Sanatı Tarihi, s. 163; Meşhur Hattatlar, s. 291.

 

İsmail Orman, 24 kasım 2016