İsâzâde Mîr Abdullah Efendi

İstanbul Kadılığı’ndan ma’zûl iken H. 1094/M. 1683 senesinde vefât eden Mostarî İsâ Efendi’nin, Şeyhü’l-islâm Kara Çelebizâde Abdülazîz Efendi’nin kızından olan oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan İsâzâde Mîr Abdullah Efendi, ta’lik hattatlarından İsâzâde Mîr Abdurrahmân Efendi’nin ağabeyidir. Tahsîli esnâsında Gümrükçü Hocası Mehmed Efendi’den ta’lik yazıp icâzet almış, daha sonra birâderi ile beraber Abdülbâkî Ârif Efendi’den meşk alarak, zamanın değerli ta’lik-nüvisleri arasına ismini yazdırmağa muvaffâk olmuştur.

Tahsîlini tamamladıktan sonra müderris olarak, İstanbul’daki muhtelif medreselerde senelerce tedrîs-i ilimle meşgul olan İsâzâde Mîr Abdullah Efendi, târik-i tedrîsteki müddetini doldurunca ilmiyye sınıfına alınmıştır. Anadolu’da muhtelif mevâki’de kadı olarak görev yaptıktan sonra, H. 1160/M. 1747 senesinde Medîne-i Münevvere Kadısı olmuştur. Birâderinden sekiz sene sonra nâ’il olduğu bu görevi zabtından birkaç ay mukaddem Hac vazîfesini de ifâ etmiş, ancak tıpkı onun gibi birkaç gün sonra ansızın vefât etmiştir.

Sultan Mehmed Hân-ı Râbi evâsıtından, Sultan Süleymân Hân-ı Sânî evâhirine kadar olan zamanı kapsayan bir tarih kitabı yazmış olduğu bilinen İsâzâde Mîr Abdullah Efendi’nin, dest-i hattı ile çok sayıda âsâr istinsâh etmiş olduğu menkûldür. Ayrıca Eyüp’teki Şâh Sultan Tekkesi şeyhi Abdurrahmân Efendi’nin mezartaşı kitâbesi de ona aittir.

 

Kaynakça

Devhatü’l-küttâb, s. 93; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 679; Osmanlı Mü’ellifleri, III, s. 100.

 

 

İsmail Orman, 25 eylül 2017