İsâzâde Abdullah Efendi

Köprülüzâde Abdullah Paşa’nın hocası olarak şöhret kazanan müderrisinden İsâzâde Hamzâ Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen İsâzâde Abdullah Efendi, eğitimi esnâsında Durmuşzâde Ahmed Efendi’den ta’lik meşketmeğe başlamışsa da, icâzetini onun ölümünden sonra devâm ettiği Abdülbâkî Ârif Efendi’den almıştır. Ayrıca bu dönemde Emîr Buhârî Tekkesi şeyhi Hoca Mehmed Efendi’ye inâbet ederek, kendisinden müstâhlef dahi olmuştu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Şeyhü’l-islâm Feyzullah Efendi’ye bağlanan İsâzâde Abdullah Efendi, oğlu Seyyid Alî Efendi’nin küçük kızı ile evlenerek, ikbâl kapılarını ardına kadar açmıştı. Ancak son zamanlarından kâtibliğini yaptığı Feyzullah Efendi’nin katlinden sonra Süleymaniye Cami’ne ders-i âm olmuş, senelerce derse çıktıktan sonra Sultan Mahmud Hân-ı Evvel’in cülûsundan sonra Kudüs Kadısı olarak ilmiye kadrosuna alınmıştır.

Daha çok taşra kadılıklarında istihdâm edilmiş olan İsâzâde Abdullah Efendi’nin, son olarak Şam Kadılığı’na ta’yin edildiği ve bu hâl üzere iken H. 1169/M. 1755 – bazı kaynaklara göre de H. 1164/M. 1750 – senesinin Ramazân Bayramı’nda vefât ettiği nakledilmektedir. Şam’da, Bilâl-i Habeşî Türbesi civârında medfûndur. Hatt-ı ta’likteki mahâreti müsellem olmakla beraber, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 679; Sicill-i Osmânî, III, s. 611;  Türk Hattatları, s. 154; Meşhur Hattatlar, s. 284.

 

 

İsmail Orman, 24 eylül 2017