Hasan Şevkî Bey

Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin rikabdârlarından Abdurrahmân Bey’in oğlu olarak H. 1248/M. 1832 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Hasan Şevkî Bey, sıbyân mektebini bitirdikten sonra, H. 1259/M. 1843’te babasının delâletiyle Hazîne-i Hümâyûn hademeliğine girmiştir. H. 1273/M. 1857’de dördüncü, iki sene sonra üçüncü kâtibliğe terfi’ etmiş, H. 1287/M. 1870 senesine İran Şâhı Nâsıreddîn’e hediyye edilecek ziyâfet takımına nezâret etmek üzere gittiği Bağdât’da, Şâh tarafından üçüncü rütbe Şîr ü Hurşîd nişanı ile taltîf edilmiştir.

H. 1291/M. 1874 senesinde ikinci kâtib ve H. 1293/M. 1876’de baş-kâtib olup H. 1310/M. 1892’de de sekiz bin guruş ma’aşla Hazîne-i Hümâyûn Kethüdâlığı’na nasbedilmiş olan Hasan Şevkî Bey’in rütbesi H. 1312/M. 1895’de tedrîcen bâlâya terfi’ ettiği gibi ve muhtelif tarihlerde de birinci rütbe Mecîdî ve üçüncü rütbe Osmânî nişânları ile altın ve gümüş imtiyâz madalyalarıyla taltîf edilmiştir.

Hüsn-i hizmetiyle ma’ruf olmakla beraber son zamanlarda artan sağlık sorunları nedeniyle H. 1317/M. 1900 senesinde, kethüdâlık ma’aşı kayd-ı hayat şartıyla verilmek üzere saraydan çerâğ edilmiş olan Hasan Şevkî Bey, hayli müddet hasta yattıktan sonra H. 1321/M. 1903 senesinde Bulgurlu’daki evinde vefât etmiştir. Kısa boylu, beyaz sakallı ve terbiyyeli bir zât olduğu nakledilmektedir.

Değerli ta’lik-nüvislerden olmakla birlikte hocası hakkında bir bilgi bulunmayan Hasan Şevkî Bey’in Üsküdar’daki Yeni Vâlide Cami’nde H. 1288/M. 1871 tarihli celî ta’lik levhâsı vardır. Hattat Bahâ’eddin Ersin’in nezdinde bulunan H. 1289/M. 1872 tarihli zerendud hadîs-i şerîf levhâsı ile H. 1291/M. 1873 senesinde kâtib-i sânî iken yazdığı celî ta’lik levhası da özel koleksiyondadır. Ayrıca şâ’irliği de bulunmakta olup gazellerinden bir kısmı Tercemân-ı Hakîkat Gazetesi’nde neşredilmiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 18 mayıs 2018