Fındıkzâde İbrahim Efendi

Filibe Kadısı iken vefât eden kuzâttan Fındık Mustafa Efendi’nin oğlu olduğundan, hattâtîn meyânında “Fındıkzâde İbrahim Efendi” ismi ile şöhret kazanmıştır. İstanbul’da dünyaya gelmiş ve eğitimini de orada ikmâl eylemiştir. Dînî ilimleri tahsîl ettiği gibi Abdülbâkî Ârif Efendi’den de ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

Eğitimini tamamladıktan sonra bâ-imtihân müderris olan Fındıkzâde İbrahim Efendi, evvelâ Anadolu’da ve daha sonra İstanbul’da muhtelif medreselerde görev yapmıştır. Târik-i tedrîsteki müddetini doldurduktan sonra ilmiyye sınıfına geçerek taşra kadılıklarında istihdâm edilmiş, H. 1165/M. 1751-1752 senesinde Medîne Mollalığı’ından azlinden sonra İstanbul’a dönmüş ve bir müddet sonra orada vefât etmiştir.

Hatt-ı ta’likte döneminin mümtâz sîmâlarından biri olan Fındıkzâde İbrahim Efendi, Üsküdâr Yeni Vâlide Cami’nin inşâ kitâbesini yazma şerefine de nâ’il olmuştur. Veliyyüddîn Efendi Kütüphânesi’nde de ta’likle istinsâh etmiş olduğu Azmîzâde Mustafa Haletî Efendi’nin Hâşiyye-i Azmîzâde adlı eseri(1101) vardır. Meşgalesinden fırsat buldukça ta’lim-i talebe ile de meşgul olup hayli hattat yetiştirmiş olduğu bilinmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 5 ağustos 2017