Filibevî Hüseyin Hüsnî Efendi

Filibe eşrâfından Kasabzâde Alî Efendi’nin oğlu olarak H. 1270/M. 1853-1854 senesinde orada doğmuş olan Filibevî Hüseyin Hüsnî Efendi, ilk eğitimini memleketinde tamamladıktan sonra medrese tahsîli için H. 1291/M. 1873-1874 senesinde İstanbul’a giderek, hâcegândan Perşembeli İbrahim Efendi’nin dersine devam etmeğe başlamıştır. Bu esnâda mâ’işetini te’min için Sarıgürz Cami’nin imâmetine ta’yin edildiği gibi, Karinâbâdî Hasan Hüsnî Efendi’den de ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

Hocasının vefâtından sonra Ahmed Şâkir Efendi’ye devam eden Filibevî Hüseyin Hüsnî Efendi, H. 1308/M. 1900 senesinde ilmiyye icâzeti almış ve ertesi sene Fatih Cami’nde derse çıkmağa başlamıştır. Altın Liyâkat Madalyası ile dördüncü rütbeden Osmânî nişânına hâ’iz ve ilmî rütbesi de İstanbul Müderrisliği pâyesine terfi etmiş iken 19 Nisan 1327 tarihinde vefât etmiştir. Değerli bir ta’lik-nüvis olduğu menkûl ise de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 4 ağustos 2017