Fâtımâ Zehra Hanım

Hırka-i Şerîf şeyhi Mehmed Şehâbeddîn Efendi’nin torunu olan Fâtımâ Zehra Hanım, mezkûr dergâhta doğmuştur. Dergâhın müdâvimlerinden fevkalade iyi bir tahsîl gördüğü gibi, Mehmed Es’ad Yesârî’nin şâkirdânından olan dedesinden de ta’lik meşkederek icâzet almıştır.

H. 1250/M. 1834 tarihli ta’lik levhâsı görülmüş olan Fâtımâ Zehra Hanım’ın hüsn-i hatta emsâli nâdir kadın hattatlardan olduğunu söylemek mümkündür. Ancak vefât tarihi ve medfeni hakkında herhangi bir bilgiye ulaşılamamıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 30 temmuz 2017