Eşrefzâde Seyyid Alî Nazmî Efendi

Bursa hattatlarından olan Eşrefzâde Seyyid Alî Nazmî Efendi’nin terceme-i hâli hakkında bir bilgiye ulaşılamamıştır. Künyesine bakılırsa Eşrefzâde A’ilesi’ne mensub olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim bir â’ile geleneği olarak ta’lik hattında ikdâm eylediği H. 1300/M. 1882 tarihli celî ta’lik levhasından nüm-âyândır. Tarzına bakılırsa, Bursalı Mehmed Zekî Dedeefendi’nin tilmizlerinden olması kuvvetle muhtemeldir.

Kaynakça

Denizler Müzayede Evi, 23 Ekim 2011, s. 83.

 

 

İsmail Orman, 23 nisan 2018