Dürrîzâde Mehmed Es’ad Efendi

Şeyhü’l-islâm Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi’nin hafîdi ve Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Rahmî Bey’in oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Dürrîzâde Mehmed Es’ad Efendi, babasının sâyesinde fevkalade bir tahsîl görmüştür. Bu esnâda Yesârîzâde Mustafa İzzet Efendi’den ta’lik meşkederek, Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey’in şahâdetinde H. 23 Cemâziye’l-âhir 1238/M. 6 Mart 1823 tarihinde icâzetnâme almıştır.

Eğitimini tekmîl eyledikten sonra bâ-imtihân müderris olup târik-i tedristeki müddetini tamamlayınca ilmiye zümresine katılan Dürrîzâde Mehmed Es’ad Efendi, Rumeli’de bazı kadılık görevlerinde bulunmuş ve son görev yeri olan Yenişehr-i Fenâr’da iken H. 1259/M. 1843 senesinde vefât etmiştir. İstanbul’a nakledilen na’şı Edirnekapısı hâricindeki aile kabristânına defnedilmiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 14 eylül 2017