Celâl Kılıç

Seyyid Mehmed Burhâneddîn Efendi’nin oğlu olarak R. 1308/M. 1892’de Eyüp’te Şeyh Murad Efendi Dergâhı’nda doğmuş olan Celâl Kılıç, oradaki Dârü’l-feyz-i Hamîdî’yi bitirdi. Daha sonra Üsküdar’a taşındıklarından, Doğancılar’daki Hoca Sabrî Efendi’nin mektebine devam etti. Burayı ikmâl eyledikten sonra Galatasaray Sultânîsi’ne girdi. Me’zûn olduktan sonra İstanbul Dârü’l-fünûnu Hukuk Fakültesi’ne devam etti.

Bu esnâda İstanbul Kütüphâneler Müdîriyeti’nde başladığı me’muriyet hayatında Tasnîf-i Kütûb Komisyonu âzalığında bulunduysa da, Cumhuriyet’in ilânından sonra istifâ etti. Hazîne-i Evrâk’ın tasnîfi ve Baş-vekâlet Osmanlı Arşivi adıyla yeniden te’sisinde görev alan Celâl Kılıç, uzun müddet burada göreve devam ettikten sonra emekliye sevkedildi. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Hatt-ı ta’liki, kardeşi Mûsâ Efendi ile beraber babasından öğrenerek icâzet almış olan Celâl Kılıç, yazının dekayıkına vâkıf hattâtînden olmakla beraber, hattatlığı meslek ittihâz etmemiştir. Babasından öğrendiği Farsça ve Çağatayca’nın yanı sıra Fransızca’ya da vâkıf idi.

 

 

İsmail Orman, 5 nisan 2017