Burusevî Hüseyin Efendi

Mustafa adlı bir zâtın olup Şark’dan hicretle Bursa’ya yerleşmiş ve ömrü boyunca orada mûkîm kalmış olduğundan “Burusevî Hüseyin Efendi” nâmıyla ma’rûftur. Buradaki tahsîli esnâsında hıfz-ı Kur‘ân’ı ikmâl ve Tayyibî Mustafa Efendi’den de ta’lik meşketmiştir. Ayrıca sülüs ve nesihden de mücâz ise de, hocası hakkında bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır.

Tahsîlini tamamladıktan sonra Bursa’daki Cami-i Kebîr’e mü’ezzin olan Burusevî Hüseyin Efendi’nin, bir yandan da kitâbet ve ta’lim-i talebe ile meşgûl olduğu anlaşılmaktadır. Bu hâl üzere iken vefât etmişse de, tarihi ve medfeni tesbit edilememiştir.

Ankara’daki Millî Kütübhâne’de H. 1135/M. 1723 tarihli Mevlîd-i Şerîf’i bulunan Burusevî Hüseyin Efendi’nin Hâfız Seyyid İbrahim Efendi adlı bir tilmizi tesbit edilmiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, s. 660.

 

 

İsmail Orman, 21 mayıs 2018