Bosnevî Ahmed Efendi

Bosna’da doğduğu ve ilk eğitimini de orada tamamladığı için “Bosnevî” lâkabıyla tanınan Ahmed Efendi, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da Seyhü’l-islâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi’ye mülâzım olmuştur. Bu esnâda zamanın mümtâz ta’lik-nüvislerinden olan Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi’den hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almış olan Bosnevî Ahmed Efendi‘nin ayrıca sülüs ve nesihten de mücâz olduğu bilinmekteyse de, asıl mahâreti ta’likte olduğundan hacısının kimliği unutulmuştur.

Dâmâdzâde Ahmed Efendi’den de ilmiye icâzeti alan Bosnevî Ahmed Efendi, müderris olarak girdiği târik-i tedrîsteki müddetini tamamladıktan sonra ilmiye kadrosuna nakledilmiştir. Anadolu kuzâtından olup Tuhfe-i Hattâtîn’in te’lif edildiği H. 1202/M. 1786-1787 senesinde Bağdâd Kadısı olduğu bilinmekte olup muhtemelen burada iken vefât etmişse de tarihî kaynaklarda mukayyed değildir.

Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr fî Asfârü’l-bihâr adlı eserini Zi’l-ka’de-1156’da ta’likle istinsâh etmiş olan Bosnevî Ahmed Efendi’nin, evâ’il-i hâlinde mâ’işetini çıkarmak için müstensihlikle meşgul olduğu anlaşılmaktadır.

 

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2017

Reklamlar