Bosnevî Ahmed Efendi

Bosna’da doğduğu ve ilk eğitimini de orada tamamladığı için “Bosnevî” lâkabıyla tanınan Ahmed Efendi, medrese tahsîli için gittiği İstanbul’da Seyhü’l-islâm Dâmâdzâde Ahmed Efendi’ye mülâzım olmuştur. Bu esnâda zamanın mümtâz ta’lik-nüvislerinden olan Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi‘den hatt-ı ta’lik meşkederek icâzet almış olan Bosnevî Ahmed Efendi‘nin ayrıca sülüs ve nesihten de mücâz olduğu bilinmekteyse de, asıl mahâreti ta’likte olduğundan hacısının kimliği unutulmuştur.

Dâmâdzâde Ahmed Efendi’den de ilmiyye icâzeti alan Bosnevî Ahmed Efendi, müderris olarak girdiği târik-i tedrîsteki müddetini tamamladıktan sonra ilmiyye kadrosuna nakledilmiştir. Anadolu kuzâtından olup Tuhfe-i Hattâtîn’in te’lif edildiği H. 1202/M. 1786-1787 senesinde Bağdâd Kadısı olduğu bilinmekte olup muhtemelen burada iken vefât etmişse de tarihî kaynaklarda mukayyed değildir.

Kâtib Çelebi’nin Tuhfetü’l-kibâr fî Asfârü’l-bihâr adlı eserini Zi’l-ka’de-1156/Ocak 1743’te ta’likle istinsâh etmiş olan Bosnevî Ahmed Efendi’nin H. 1137/M. 1725-1726 tarihli risâle mecmu‘ası da İstanbul Üniversitesi Kütübhânesi’nde(10728) bulunmaktadır.

 

 

Kaynakça

Devhâtü’l-küttâb, s. 21; Tuhfe-i Hattâtîn, s. 649; OCLT, I, s. 95; Meşhur Hattatlar, s. 291.

 

 

İsmail Orman, 2 mayıs 2017