Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi

Acem kılıcı” nâmı ile yâd olunan Mustafa Seyfî Efendi’nin hafîdi ve şıkk-ı evvel defterdârlarından Mehmed Behçet Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi, babasının dâiresinde fevkalade bir tahsîl gördüğü gibi, kendisinden aklâm-ı sitte ve Dedezâde Seyyid Mehmed Sa’id Efendi’den de hatt-ı ta’lik meşkederek, her ikisinden de icâzet almıştır. Babasının H. 1168/M. 1744 senesindeki vefâtı üzerine hulefâlıkla Sipâh Kalemi Kitâbeti’ne alınmış, kalemde nice zaman hizmetten sonra hâcegân rütbesi ile arabacılar kâtibliğine ta’yin edilmiştir.

H. 1185 senesi Zî’l-ka’de’sinde(Şubat-1771) mevkûfâtî, H. 1198/M. 1783 ve H. 1200/M. 1785 senelerinde def‘aten süvârî mukabelecisi olan Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi, bu görevde iken H. 27 Rebi’ü’l-âhir 1201/M. 16 Şubat 1786 tarihinde vefât etmiştir. Ankaravî Mehmed Efendi Medresesi ittisâlinde bulunan hânesinin yanında medfûn bulunan babasının yanına defnedilmişse de, yol çalışması nedeniyle tahrîbâta ma’rûz kalan mezarları daha sonra İsmâ’il Ağa Cami hazîresine nakledilmiştir.

Hat ü Hattâtân’da beyân olunduğu üzere “hatt-ı ta’like te’allûk edüp Dedezâde Seyyid Mehmed Efendi’den tahsîl-i behçet ve tekmîl-i cevdet eylemiş” olan Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi, yine aynı kaynağa göre “üstâdının me’zûn-ı râbi’i” ve “hüsn-i hatdan ma’ada kemânkeş ve tüfenk-endâz ve sâ’ir me’ârifde dahi akrânının ger-efrâzı” idi. Nitekim kabrinin kitâbesinde de şu ibârât mahkûkdur:

Merhûm ve mağfûrun-leh hâcegân-ı Dîvân-ı Hümâyûn’dan mukābele-i süvârî iken azîm-i kurb-i rahmânî ve hatt-ı ta’likde İmâd-ı sânî olan Behçetzâde Mustafa Cevdet Efendi rûhu içün rızâ’en-lillâh el-Fâtihâ. 27 R(ebi’ü’l-)â(hir) 1201.

İmâd-ı sânî” ünvânına lâyık görülmesi, şüphesiz hatt-ı ta’likde zamanının mümtâz sîmâlarından olduğuna işaret etmektedir. Ancak ne yazıkki yazısına tesâdüf edilememiştir. Öte yandan üstâdının kendisi için yazdığı gâyet nefis meşk murakka’ını bir sahafta görmüş olduğunu, İbnülemin nakletmektedir.

 

 

 

İsmail Orman, 18 eylül 2017