Ayşe Sütûde Hanım

Tüccârdan Nazîf Çelebi’nin, Müşerref Hanım’dan doğma kızı olarak 1940 senesinde İstanbul, Süleymâniye’de dünyaya gelmiş olan Ayşe Sütûde Hanım, küçük yaşta annesi ile beraber Hac vazîfesini îfâ ettiği gibi, Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzetmiştir. Ayrıca annesi ve kardeşleri ile birlikte Halîm Özyazıcı’dan ta’lik meşkederek icâzet almıştır. Eserinde kendisine yer vermiş olan İbnülemin’in methiyyesine nâ’il olmuşsa da, daha sonra yazıya devam etmemiştir. Hâlen hayattadır.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 6 mayıs 2018