Ali Alparslan

Cumhuriyet dönemi hat san‘atının ta’lik babındaki en kudretli isimlerinden biri olan Ali Alparslan’ın tam ismi Mehmed Alî’dir. H. 1340/M. 1925 senesinde Çorlu’da dünyaya gelmiş, ibtidâî tahsîlini ikmâl eyledikten sonra ailesi ile beraber İstanbul’a yerleşerek, Haydarpaşa Lisesi’nde eğitimine devam etmiştir.

ismail orman-hattatlar sofası
Merhum Ali Alparslan Gençlik Yıllarında

Burayı bitirdikten sonra Edebiyât Fakültesi’nin Türk ve Fars Edebiyâtı Şu’besi’ne giren Ali Alparslan, 1948’deki me’zuniyetini takiben İran Hükûmeti’nin daveti üzerine Tahran Üniversitesi’nde üç sene müddetle Farsça ve Fars Edebiyâtı’nı tahsil etikten sonra İstanbul’a dönerek, bugün Başbakanlık Osmanlı Arşivi olan Baş-vekâlet Arşivi’ne girerek me’mûriyet hayatına başlamıştır.

Bilâhare Hâriciye Vekâleti’ne naklolunan Alî Alparslan, Amerika ve Kanada’da diplomatik kurye olarak görev yaptıktan sonra, Protokol Dâ’iresi’nde müstahdem iken istifa ederek, Ankara Üniversitesi İlâhiyât Fakültesi’nde asistan olarak görev yapmağa başlamıştır. 1959’da İstanbul Üniversitesi’nin Fars Dili ve Edebiyâtı Şu’besi’ne naklolunmuş ve 1962 senesinde de doktorasını tamamlamıştır.

ismail orman-hattatlar sofası
Ali Alparslan’ın Celi Ta’lik “Besmele” Levhası

1963 ilâ 1966 yılları arasında Londra Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyâtı dersleri veren Ali Alparslan, 1967 senesinde doçent olduktan sonra bir süre de Chicago Üniversitesi’nde ders vermiş ve 1980 yılında da profesör olmuştur. Bu tarihten sonra kendi bölümünün ve Türkiyât Araştırmaları Merkezi’nin başkanlığını da üstlenmiş ve 1992 yılında yaş haddinden emekliye ayrılana kadar devam etmiştir. Daha sonra Mimar Sinan Üniversitesi, Geleneksel Türk Elsanatları Bölümü’nün Hat Sanatı Kürsüsü’nün başkanlığını yapmış, ayrıca İstanbul Üniversitesi’nde Osmanlıca ve Paleografya dersleri vermiştir.

ismail orman-hattatlar sofası
Ali Alparslan’ın Celi Ta’lik “Ya Hazret-i Şeyh Küşteri” Levhası

Türk Dil Kurumu’nun üyesi olup Kadı Burhaneddin Divanı’ndan SeçmelerAhmed PaşaŞeyh GalipTürk Hattatları gibi eserleri te’lif eylemiş olan Ali Alparslan, ilim ve san‘ata hizmetle geçen son derece parlak bir kariyeri geride bırakarak, 24 Ocak 2006 tarihinde Hakk’a yürümüştür. Çevresindeki hemen herkese karşı hoşgörülü ve gönül ehli zarif bir insan olarak tanınmış, kendisinden müstefiz olmak isteyenlere “rızây-ı Bârî” için kapısını her da’im açık tutan çelebi karakterli bir zât idi.

ismail orman-hattatlar sofası
Merhum Ali Alparslan Yazı Meşkederken

İbnülemin’e vermiş olduğu beyânâttan anlaşıldığı üzere, hüsn-i hatta olan ilgisi, Haydarpaşa Lisesi’nde okuduğu eyyâmda başlayan ve Kâmil Akdik’in hayatına dâ’ir kitabı gördükten sonra ziyâdesiyle şevk bulan Ali Alparslan, meşhur ta’lik-nüvis Necmeddîn Okyay’dan ta’lik meşketmeğe başlamış ve 1948’de İmâde’l-hasenî’yi taklîden yazdığı kıt‘a ile icâzetnâme almıştı. Ayrıca eğitim için gittiği İran’da da yazı çalışmalarına devam ederek, İran üslûbunda ta’lik yazı dersleri almayı da ihmâl etmemişti. İbnülemin’in istidâdını tevkîr ile meşhur eserinde yer vererek, “oldum demeyip olmağa çalışmasını” tavsiye ettiği Ali Alparslan, bu tavsiyeyi lâyıkıyla dinlemiş ve yakın zamanın en önemli ta’lik hattatlarından biri olmuştur. Hatta Süheyl Ünver’in, onun için “asrımızın Yesârî’si” dediği dahi menkûldür.

ismail orman-hattatlar sofası
Ali Alparslan’ın Ta’lik Hilye-i Şerifi

Hocası Necmeddîn Okyay’ın telkîni üzerine, Hâlim Özyazıcı’dan mücâz bir hattat olmasına rağmen sülüs ve nesih yazı ile ilgilenmeyip daha ziyâde ta’lik üzerine yoğunlaşmış, nice âsâr-ı güzide vücûda getirdiği gibi, gerek hânesinde ve gerek Akademi’de bir hayli hattat yetiştirerek, mâzî ile gelecek arasına kurulmuş sarsılmaz köprü olmuştur. Doğal olarak IRCICA’nın düzenlediği hüsn-i hat yarışmalarının da değişmez jüri üyesi olmuştu.

ismail orman-hattatlar sofası
Ali Alparslan’ın Celi Ta’lik Levhası

Hatt-ı dîvânî ile de ilgilenmiş olan Ali Alparslan, bu kalemi ölümüne kadar Hâlim Özyazıcı’dan öğrenmiş ve nice âsâr-ı bedi’a vücûda getirmişse de, bu husustaki şöhreti, hatt-ı ta’liktekinin gölgesinde kalmıştır. Müzelerde ve özel koleksiyonlarda ta’lik, dîvânî ve rık’a ile yazdığı çok sayıda levhâsı bulunan Ali Alparslan’ın muhiblerine ve çalışma arkadaşlarına hediye eylemiş olduğu elvâh ise bî-hesâbdır. Necmeddin Okyay’ın şâkirdliğine bî-hakkın lâyık ta’lik-nüvislerden olan Ali Alparslan’a ithâf etmiş olduğumuz yazımıza, İsmail Yakıt’ın vefatına düşmüş olduğu, ahvâline tercüman olan şu kıt‘a ile nihâyet vermeği münâsip bulduk:

Edebiyât tarihçisi, hattat Alî Alparslan Hoca,


Çok Esmâ’lar yazıp kıldı ismini bu kubbede bâkî


Çıktı yediler söyle yaz târihini Yakût dediler:


Hatt-ı ta’likle çekdi son nefesinde bir hüve’l-bâkî
      

 

 

 

 

 

Kaynakça 

Son Hattatlar, s. 602; Meşhur Hattatlar, s. 315; İskender Pala, Zaman Gazetesi, 26 Ocak 2006 Perşembe; İsmail Yakıt, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 389, Mart 2006; Abdullah Uçman, Türk Edebiyatı Dergisi, Sayı 389, Mart 2006.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s