Ahmed Vefkî Efendi

Ramazân Efendi nâmında bir zâtın oğlu olarak Üsküdar’da doğmuş olan Ahmed Vefkî Efendi, gençlik yıllarında Târikat-ı Halvetiye’den Drağmân Tekkesi’nin şeyhi olan eniştesi Îsâ Mahvî Efendi’ye intisâb etti. Ayrıca târikat terbiyesi aldığı Şehremini’deki Hulvî Efendi Tekkesi şeyhi Derviş Alî Şîruganî’den tekke musıkîsini öğrendi. Siyâhî Ahmed Efendi’nin şâkirdlerinden olan Zâkirîn Cami mü’ezzini Samanîzâde Hüseyin Efendi’den hatt-ı ta’lik dersleri aldığı gibi Mevlîd-i Şerîf kıra’âtini meşketti.

Eğitimini tamamladıktan sonra Drağmân Tekkesi’nin mü’ezzin olup ilâve olarak zâkirliği de uhdesine verildi. Tedrîcen baş-mü’ezzinliğe ve zâkirbaşılığa yükseldi. Bilahâre mevcut görevlerine ilâveten Kasımpaşa’daki Çorlulu Alî Paşa Cami’nin cum’a va’izliğine de ta’yin edilen Ahmed Vefkî Efendi, son zamanlarında Eyüp Nişâncası’ndaki Sivâsî Tekkesi’nin meşihâtına da vekâlet etti. Bu hâl üzere iken H. 1161/M. 1749 senesinde vefât ederek, mezkûr tekkenin hazîresine defnedildi.

Zamanın önde gelen ta’lik-nüvislerinden olduğu nakledilen Ahmed Vefkî Efendi’nin asıl şöhretini mûsıkî sahasındaki çalışmalarına borçludur. “Vefkî” ve “Derviş Ahmed” mahlâsları ile yazdığı şi’irleri ile güftelerine mecmu’alarda tesâdüf edilmekte olup Türk mûsıkîsi tarihinde “Drağmân mü‘ezzini” ve “Drağmân zâkiri” lakâblarıyla anılmıştır.

 

 

 

İsmail Orman, 15 nisan 2017