Abdünnâfi Efendi

Mevlânâ Celâleddîn Rûmî’nin neslinden ve Dîvân-ı Hümâyûn beylikciliği kisedârı Derviş Mustafa Efendi ile Afîfe Hâtun’un oğlu olarak İstanbul’da dünyaya gelen Abdünnâfi Efendi, sıbyân mektebine devam ettiği eyyâmda babasından sülüs ve nesih meşkederek icâzet almıştır. Daha sonra hulefâlıkla Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi’ne girmiş ve bir müddet sonra Pertev Paşa’nın isteği üzerine Âmedî-i Dîvân-ı Hümâyûn Kalemi hulefâlığına nakledilmiştir.

Rivâyete göre yazdığı tezkîre ve mazbatalar Sultân Mahmud Hân-ı Sânî’nin dikkatini celbettiğinden hizmetine almak istemişti. Ancak Pertev Paşa buna muhâlefet edince, “bir gün senin dâ’irende, bir gün de bende bulunsun” diyerek, ilâve olarak mâbeyn-i hümâyûn kâtibliğine ta’yin edilen Abdünnâfi Efendi, hayli müddet her iki görevi de der-uhde ettikten sonra muhtelif tarihlerde Kâğad-ı Bîrûn Emîni, Beylikci Kisedârı, Beylikci ve Evâmir-i Âliyye Kâtibi olmuştur.

Sultân Abdülmecîd’in cülûsundan sonra Ser-asker ve Bahriyye müsteşârlığı ile Meclis-i Vâlâ âzâlığı yapan Abdünnâfi Efendi, H. 1258/M. 1842’de mütemâyiz rütbesi ile Paris Sefîri olmuştur. Buradaki hüsn-i hizmetine mükâfaten ûlâ sınıf-ı sânîsi, daha sonra ûlâ sınıf-ı evveli rütbesi ile taltîf olunmuştur. İki sene sonra Viyana Sefâreti’ne nakledilmiş, döndükten sonra da bâlâ rütbesi ile Meclis-i Vâlâ âzâlığına ta’yin edilmiştir.

Bir müddet sonra me’mûriyet mahâlinden evine döndüğü esnâda attan düşerek rahatsızlanan Abdünnâfi Efendi, tatbîk edilen tedâvînin netîce vermemesi üzerine H. 1274 senesi Rebi’ü’l-âhir’inde (Kasım/Aralık-1857) vefât etmiştir. Eyüp’de annesi nâmına inşâ ettirdiği zâviyenin hazîresine defnolunmuşsa da, herhalde nâmına taş dikilmediğinden olsa gerek mezarı mevcut değildir.

Dürüstlük ve hayır-severlikle ma’rûf, derviş-meşreb bir zât olduğu menkûl olan Abdünnâfi Efendi’nin resmî kitâbette ve bi’l-hassa hatt-ı ta’likde mâhir bir hattat olduğu, nâdir de olsa eldeki yazılarından nüm-ayândır. Ancak hatt-ı ta’liki kimden meşkettiği tesbit edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Son Hattatlar.

 

 

İsmail Orman, 6 nisan 2018