Abdülvâhid Meşhedî

İran’ın Meşhed şehrinden olduğundan “Abdülvâhid Meşhedî” künyesiyle ma’rûftur. İyi bir tahsîl görmüş, ayrıca Alî Meşhedî’den ta’lik dersleri almıştır. Ancak memleketinin Tîmûrlular tarafından işgâli üzerine Anadolu’ya göçerek Germiyân Beyi Süleyman Şâh’ın hizmetine girmiştir. Bir müddet sonra Kütahya’daki Vâcidiyye Medresesi’nin müderrisliğine ta’yin edilmiş ve burada ilm-i hey‘et ve nücûm üzerine araştırmalar yapıp eserler kaleme almıştır.

Bu esnâda Kütahya mevlevîlerinden Sultân Burhâneddîn Ergun’a bağlanarak târik-i Mevleviyye’den müstâhlef olduğu bilinen Abdülvâhid Meşhedî’nin, Fenârîzâde Mehmed Efendi’nin isteği ile fenn-i usturlâb üzerine bir manzûme yazdığı nakledilmektedir. İlim ve san‘at ile meşgul iken H. 838 senesinin Şa’bân ayında (M. 1434) vefât etmiş ve Kütahya’da defnedilmiştir.

 

 

Kaynakça

 

 

İsmail Orman, 8 şubat 2018