Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi

Müderrisînden Topkapılı Abdullahzâde Ahmed Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğmuş olan Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi, medrese tahsîlini tamamladıktan sonra ulemâdan Hâşimzâde’ye mülâzım ve ardından dâmâd olmuş, kayınpederinin sâyesinde de Hacızâde Cami’nin hitâbet hizmetine ta’yin edilmiştir. Senelerce bu hizmette müstahdem kaldıktan sonra 1770’lerde vefât etmişse de, medfeni tesbit edilememiştir.
Hattatlığı yanından şâ’irliği de meşhur olup bazı mecmu‘alarda şi’irlerine rastlanmakta olan Abdullahzâde Mehmed Bâkî Efendi’nin hatt-ı ta’likte mâhir hattatlardan olduğu nakledilmekteyse de, yazıyı kimden meşkettiği tespit edilememiştir. Sun‘ullah Efendi ve Hamzazâde Mehmed Sa’id Efendi’ye ta’likten icâzet vermişse de, yazısına tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça
Sicill-i Osmânî, II, s. 3.

 

 

İsmail Orman, 18 nisan 2017