Abdülkadir Nesîb Efendi

Bursa müderris ve hattatlarından olan Abdülkadir Nesîb Efendi‘nin silsile-i nesebi ve eğitimi hakkında herhangi bir ma’lûmâta ulaşılamamıştır. Bursa’daki muhtelif medreselerde senelerce tedrîs-i ilimde bulunduktan sonra, H. 1300/M. 1882-1883 senesi dolaylarında yine orada vefât ettiği bilinmekteyse de, tam tarihi ve medfeni de tesbit edilememiştir.

İlmiye kademelerinden geçen herkes gibi gençliğinde hatt-ı ta’lik dersleri almış olan Abdülkadir Nesîb Efendi‘nin eserine tesâdüf edilememiş olması, hüsn-i hattaki derecesi hakkında bir şey söylememize mâni olmakla beraber, bu kalemde beldesinin mâhir hattatlarından olduğu ve ayrıca bir hayli talebeye hüsn-i hat dersleri verdiği bilinmekteyse de Seyyid Mehmed Burhâneddîn Efendi‘den gayrısının esâmîsi tesbit edilememiştir.

 

 

 

İsmail Orman, 3 nisan 2017