Abbâs Vesîm Efendi

Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Abbâs Vesîm Efendi fevkalade bir tahsîl görmüş, bu esnâda Derviş Sâdık Efendi ve Derviş Şâhid’den hususî sûrette edebiyât dersleri alarak Örfî-i Şirâzî, Sâ’ib ve Şevket dîvânları ile Mesnevî-i Şerîf öğrenmiştir. 

Nâmlı ta’lik-nüvislerden Kâtibzâde Mehmed Ref‘î Efendi’ye intisâb ederek, ondan ta’lik meşkeden ve onun tavsiyesi üzerine tıb ilmine yönelen Abbâs Vesîm Efendi, etıbbây-ı hassadan Bursalı Alî Tayyibî Efendi ve hocası Bursalı Derviş Ömer Şifâyî Efendi’den uzun müddet istifâde ettiği gibi, Yanyalı Es’ad Efendi’den de fenn-i hikmet ve Farsça dersleri almıştır.

Tıb tahsîlini ilerletmek maksadıyla Şam ve ardından Mısır’a giden Abbâs Vesîm Efendi, Hac vazifesini de ifâ ettikten sonra İstanbul’a dönerek Sultan Selîm Çarşısı’nda bir dükkân açmıştır. Kırk seneye yakın bir müddet tabiblik yaptıktan sonra, H. 1173/M. 1759 senesinde, güneş tutulmasına tesâdüf eden bir günde vefât etmiştir. Edirnekapı hâricinde medfûndur.

Mesleğinde ilerlemek maksadıyla, görüştüğü Avrupalı hekimler vasıtasıyla edindiği yabancı eserleri terceme ettirmiş olan Abbâs Vesîm Efendi, edindiği bilgileri Düstûrü’l-vesîm, Vesîletü’l-metâlib, Nehcü’l-bulûğ gibi eserlerle neşretmiştir. Ayrıca astroloji üzerine te’lîf edilmiş olan Kitâbi’l-bircendî adlı eseri terceme etmiş, ömrü boyunca yazmış olduğu eş‘arı da müstakil bir dîvânda toplamıştır.

Hayatını ilim ve san‘ata adamış olan Abbâs Vesîm Efendi’nin mezkûr eserlerinin müsveddelerini yazma şerefine nâ’il olan Müstakîmzâde Süleymân Sa’deddîn Efendi, onun hatt-ı ta’likteki kudretini övmüş olmakla birlikte, herhangi bir eserine tesâdüf edilememiştir.

 

 

Kaynakça

Tuhfe-i Hattâtîn, ss. 668-669; Türk Hattatları, s. 163; Meşhur Hattatlar, s. 291; Osmanlılar Ansiklopedisi, I, ss. 3-4.

 

İsmail Orman, 13 aralık 2016