Abbâs Vesîm Efendi

Abdurrahmân Efendi’nin oğlu olarak İstanbul’da doğan Abbâs Vesîm Efendi, fevkalade bir tahsîl gördü. Ayrıca Derviş Sâdık Efendi ve Derviş Şâhid’den edebiyât dersleri alarak, Örfî-i Şirâzî, Sâ’ib ve Şevket dîvânları ile Mesnevî-i Şerîf öğrendi. İlmiyeye hazırlanan her genç gibi ta’lik meşkine gayret ederek, Kâtibzâde Mehmed Ref’î Efendi’den icazet aldı. Onun tavsiyesi ile ilm-i tıbba yönelerek, saray hekimlerinden Bursalı Alî Tayyibî Efendi ve hocası Bursalı Derviş Ömer Şifâyî Efendi’den istifâde etti. Bir müddet de Yanyalı Es’ad Efendi’den fenn-i hikmet ve Farsca dersleri aldıktan sonra, tahsilini ilerletmek maksadıyla Şam ve ardından Mısır’a gitti.

Hac vazifesini de ifâ ettikten sonra İstanbul’a dönerek Sultan Selîm Çarşısı’nda bir dükkân açarak, halka şifâ dağıtmağa çalışan Abbâs Vesîm Efendi, mesleğinde ilerlemek maksadıyla görüştüğü Avrupalı hekimler vâsıtasıyla edindiği yabancı eserleri tercüme ettiriyor, diğer yandan da fizik ve astroloji gibi değişik ilimleri öğreniyordu. Nitekim edindiği bilgileri Düstûrü’l-vesim, Vesiletü’l-metâlib, Nehcü’l-buluğ, gibi eserlerde kayıt altına almış, ayrıca astroloji üzerine de Tercemetü Kitabi’l-bircendi adlı eseri te’lif eylemiştir. Ayrıca yazmış olduğu eş’arı da müretteb dîvânda toplamıştır. Hayatını ilim ve san’ata adamış olan Abbâs Vesîm Efendi, kırk seneye yakın bir müddet tabiblik yaptıktan sonra, H. 1173/M. 1759 yılında, güneş tutulmasına tesâdüf eden bir günde vefât etmiştir.

 

 

İsmail Orman, 27 mart 2017

Reklamlar