Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Sadrazâm Yağlıkçızâde Mehmed Emîn Paşa’nın hafîdi ve Rumeli kazaskerlerinden Mehmed Emîn Bey’in oğlu olan Abdülkadir Bey, babası gibi ilmiye kademelerinde ilerleyerek bilfiil Anadolu Kazaskeri ve daha sonra Rumeli Sadâreti pâyesine na’il olmuştur. Sicill-i Osmânî mü’ellifinin, “ulûm u fünûn-ı şettâye vâkıf ve hüner-mend, umûr-ı siyâsiyyeden hâbir” bir zât olarak tanıttığı Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey, hatt-ı ta’liki evvelâ babasından ve daha … More Yağlıkçızâde Abdülkadir Bey

Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi

Lâz Ömer Vasfî Efendi’nin şâkirdânından değerli bir hattat olan Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi, Fâtih’teki Nakş-ı Dîl Vâlide Sultan Mektebi’nin ve Çenberlitaş civârında Bezm-i Âlem Vâlide Sultan nâmına te’sis edilen mektebin mu‘allimliğinde bulunmuştur. Ayrıca son zamanlarında Nûr-ı Osmaniye Cami’ndeki meşkhânede hüsn-i hat ta’lîmine me’mûr edilmişti. SH. 1268/M. 1851-1852 senesinde vefât etmiş ve bugün yerle bir edilmiş olan … More Hâkkâkzâde Mustafa Hilmî Efendi